آدرس : كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي - مقابل پارك شاهد
كد پستي : 6714799794
تلفن :   31497100 -083
فكس : 38363022 - 083
در صورتي كه شماره داخلي مورد نظر را مي‌دانيد، با اضافه كردن 314 به ابتداي آن، داخلي را مستقيماً شماره گيري نمائيد.

 


گروه دورانV6.1.8.0