مديران عامل اسبق

تاریخ عزل و نصب

مدیران عامل اسبق پالایشگاه

از سال 1358 تا 1361

مهندس محمد بلوچستانی

از سال 1362 تا 1376

مهندس محمدرضا موسوی

از سال 1377 تا 1384

مهندس محمود صیامی

از سال 1384 تا 1388

مهندس قدرت هوشنگی

از سال 1388 تا 1389

مهندس حمیدرضا کاویان پور

 از سال 1389 تا 1393

مهندس حسين عبدي زمهریر

 از سال 1393 تا  1396

 دکتر صیدمحمد جمشیدی

 از سال 1396 تا 1398 

مهندس ابراهيم باقري 

 از سال 1398 تاکنون

مهندس فرهاد كاوياني 


گروه دورانV6.1.8.0