گاز مایع.
گاز مايع
توضیحات گاز مايع : 
بنزین موتور.
بنزين موتور
توضیحات بتزین موتور :
نفت سفید
نفت سفيد
توضیحات نفت سفيد :
نفت گاز
نفت گاز
توضیحات نفت گاز :
نفت كوره
نفت كوره
توضیحات نفت کوره :
سوخت هواپیما
ATK (سوخت هواپیما)
توضیحات ATK (سوخت هواپیما) :

پنتان
پنتان
توضیحات پنتان :
هگزان
هگزان
توضیحات هگزان :
حلال 402
حلال 402
توضیحات حلال 402 :
حلال 410
حلال 410
توضیحات حلال 410 :
نفتای سبک.
نفتای سبک
توضیحات نفتای سبک :
گاز بوتان
نرمال بوتان
توضیحات نرمال بوتان :
ته مانده اتمسفر
ته مانده برج تقطير اتمسفريك
توضیحات ته مانده برج تقطير اتمسفريك :


گروه دورانV6.1.8.0