محصولات شركت

1- گاز مايع

2- بنزين موتور

3- نفت سفيد

4- نفت گاز

5- نفت كوره

6- ATK (سوخت هواپیما)

7- نرمال پنتان 

Results

Standards (O/LYF-2010Chaina)

Index

0.623

0.623

Density

(20 cº)(g/cm3)

Colorless liquid

Colorless liquid

Appearance

Below 50

150>

Bromine

Below 2

5>

Sulfur(ppm)

99<

95<

N-pentane (Wt%)

No

No

Suspended matter

Trace

100>

Aromatics ppm

1>

1>

Butane &lighter (Wt%)

1>

1>

Hexane&heavier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سایر مشخصات : گرید های تولیدی : خوراکی ، صنعتی و دارویی

درجه خلوص: 99%، 99.5% و90%

حداقل خرید : 10 تن

مخزن بارگیری : ایزو تانک

زمان تحویل : 5 روز بعد از صدور حواله

میزان تولید : 5000 تن در سال

مورد مصرف : حشره کش ها ، علف کش ها، موارد دارویی ، شوینده ها

لیست محصولات ویژه

1- حلال پنتان

2- نرمال هگزان

3 - حلال 402

4 - حلال 404

5 - گاز مايع بوتان

6 - رافينت

7 - بلندينگ حلال 410

8 - حلال 502

9 - حلال 503

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0